ایمنی داربست بندی و کار در ارتفاع

داربست بندی نیاز به افرادی با مهارت و تجربه کافی در این زمینه را دارد. زیرا داربست باید با رعایت نکات ایمنی که حافظ جان افراد باشد بسته شود.

برخی از وظایف مسئول داربست در داربست بندی

اطمینان از اینکه پیمانکاران جزء از تجهیزات و الزامات برپا سازی داربست آگاهی یافته اند.

همکاری و هماهنگی بین پیمانکاران در رابطه با مسائل داربست بندی.

ارتباط ناظران HSE/OIEC نسبت به اجرا و به کار بستن سیستمscafftag.

مسئولیت پیمانکاران جزء داربست

آماده سازی پرسنل کارآمد برای انجام کار به صورت ایمن

اطمینان از اینکه مواد فراهم شده مطلوب هستند و برای آن هدف متناسب اند.

آگاه کردن سوپروایزر مسئول منطقه در مورد هر مسئله یا موضوعی که ممکن است ایمنی پرسنل را در کار تحت تاثیر قرار دهد مثل تداخل کار با داربست موجود.

پشتیبانی این دستورالعمل با حفظ مدرک مورد نیاز بوسیله سوپروایزر داربست.

انجام ارزیابی ریسک از خطرات بالقوه در طول برپا ساختن، اصلاح و پیاده کردن داربست.

اجرای روش های پیشگیری تعریف شده در ارزیابی ریسک.

نکاتی در هنگام نصب داربست

بست های ناکافی و ضعیف در داربست

اتصالات به قدری سفت و محکم شده اند که شیارهای درونی تغییر شکل پیداکرده اند.

اتصالات با بست های ثابت ایجاد نشده اند.

تیرهای افقی و دستک های افقی(ترانزوم ها)  با بست های مربوطه ثبت نشده اند.

قرارگیری تیرهای افقی با تیغه عمودی

تیرهای افقی به صورت مناسبی برای نگهداری سکوی کار و دستک های افقی قرار ندارند.

تخته های داربست بیرون زدگی(روی هم افتادگی) بیش از اندازه دارند.

سکوی کاری غیر همتراز و غیر همسطح

نکاتی در هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست

پرسنل اجازه دارند تا از داربست هنگام پیاده سازی استفاده کنند

لوله ها، اتصالات و تخته ها بر روی زمین پرتاپ می شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته ها بعد از استفاده بازرسی نمی شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته های معیوب حذف نشده اند.

اتصالات سرویس نشده اند

نردبان ها به خاطر خرابی چک نشده اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *