قیمت اجاره داربست فلزی ۹۶

قیمت اجاره داربست فلزی و مصوب داربست پارس الوند جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال ۹۶)

برای اطلاع از قیمت سال ۹۷ اینجا را کلیک کنید.

قیمت اجاره داربست فلزی

برای اطلاع از قیمت روز لوازم داربست کلیک کنید

مصوب داربست پارس الوند جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال ۹۶)

شرح فعالیتمتراژهزینه ماه اول (ریال)هزینه ماه های بعد (ریال)
داربست نما

 

کمتر از ۱۰۰ مترمربعمقطوع ۴,۵۰۰,۰۰۰متری ۲۵,۰۰۰
بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربعمقطوع ۶,۰۰۰,۰۰۰متری ۲۵,۰۰۰
به ازای هر متر مربع بالای ۲۰۰ مترمتری۲۵,۰۰۰متری ۲۵،۰۰۰
چاله آسانسور و پاسیو (حداکثر۴*۳) و چهارپایه کمتر از ۱۵ مترارتفاعمقطوع ۵،۰۰۰,۰۰۰متری ۲۵۰,۰۰۰
به ازای هر متربالای ۱۵ مترارتفاعمتری۲۵۰,۰۰۰متری ۲۵۰,۰۰۰
حفاظ و کفراژ کمتر از ۱۰۰ متر مکعبمقطوع ۵,۰۰۰,۰۰۰متری ۱۵،۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۱۰۰ متر مکعبمتری ۱۵,۰۰۰متری ۱۵,۰۰۰
راه پله موقت با کف پله معمولیبه ازای هر متر ارتفاعمتری ۷۰۰,۰۰۰متری ۳۵۰,۰۰۰
راه پله موقت با کف پله پیش ساخته و ایمنبه ازای هر متر ارتفاعمتری ۹۰۰,۰۰۰متری ۴۵۰,۰۰۰
کفراژ زیر بتنی تا ارتفاع ۱ متر

(دهنه ۱ متری)

کمتر از۵۰ متر مکعبمقطوع ۳,۵۰۰,۰۰۰متری ۷۰,۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعبمتری ۷۰,۰۰۰متری ۷۰,۰۰۰
کفراژ زیر بتنی با ارتفاع بیش از۱ متر

(دهنه ۱ متری)

کمتر از۵۰ متر مکعبمقطوع ۳,۰۰۰,۰۰۰متری ۵۰,۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعبمتری ۵۰,۰۰۰متری ۵۰,۰۰۰
هزینه تعمیرات و خرده کاری در صورت نیازمقطوع ۴،۵۰۰,۰۰۰

توضیحات قیمت اجاره داربست فلزی:

قیمت اجاره داربست فلزی در محاسبه طول در نما هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول ساختمان ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ ساده هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ زیربتنی هر دهنه ۱ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از کف پایینترین پایه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میشود و ارقام خرد به سمت بالا گرد میشود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.