قیمت اجاره داربست فلزی ۹۷

قیمت داربست ۹۷-مصوب داربست پارس الوند جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال ۹۷)

قیمت داربست97

برای اطلاع از قیمت روز لوازم داربست کلیک کنید

مصوب داربست پارس الوند جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال ۹۷)

شرح فعالیتمتراژهزینه ماه اول (ریال)هزینه ماه های بعد (ریال)
داربست نما

 

کمتر از ۱۰۰ مترمربعمقطوع ۶٫۰۰۰٫۰۰۰متری ۳۰٫۰۰۰
بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربعمقطوع ۹٫۰۰۰٫۰۰۰متری ۳۰٫۰۰۰
به ازای هر متر مربع بالای ۲۰۰ مترمتری ۳۰٫۰۰۰متری ۳۰٫۰۰۰
چاله آسانسور و پاسیو (حداکثر۴*۳) و چهارپایهکمتر از ۱۵ مترارتفاعمقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰متری ۴۰۰٫۰۰۰
به ازای هر متربالای ۱۵ مترارتفاعمتری ۴۰۰٫۰۰۰متری ۴۰۰٫۰۰۰
حفاظ و کفراژکمتر از ۲۰۰ متر مکعبمقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰متری ۲۰٫۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۱۰۰ متر مکعبمتری ۲۰٫۰۰۰متری ۲۰٫۰۰۰
راه پله موقت با کف پله معمولیبه ازای هر متر ارتفاعمتری ۱٫۱۰۰,۰۰۰متری ۵۵۰٫۰۰۰
راه پله موقت با کف پله پیش ساخته و ایمنبه ازای هر متر ارتفاعمتری ۱٫۵۰۰٫۰۰۰متری ۷۵۰٫۰۰۰
کفراژ زیر بتنی تا ارتفاع ۱ متر 

(دهنه ۱ متری)

کمتر از۵۰ متر مکعبمقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰متری ۱۰۰٫۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعبمتری ۱۰۰٫۰۰۰متری ۱۰۰٫۰۰۰
کفراژ زیر بتنی با ارتفاع بیش از۱ متر

(دهنه ۱ متری)

کمتر از۵۰ متر مکعبمقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰متری ۹۰٫۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعبمتری ۹۰٫۰۰۰متری ۹۰٫۰۰۰
هزینه تعمیرات و خرده کاری در صورت نیازمقطوع ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

توضیحات قیمت اجاره داربست فلزی:

در محاسبه طول در نما هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول ساختمان ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ ساده هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ زیربتنی هر دهنه ۱ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از کف پایینترین پایه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میشود و ارقام خرد به سمت بالا گرد میشود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.