آشنایی با ابزار ایمنی داربست

ابزار ایمنی داربست
ابزار ایمنی داربست و کاربرد آنها در داربست بندی نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از این ابزار می توان از خطراتی که افراد کارگر و عابران پیاده را تهدید میکند .همچنین از سقوط ابزار که سبب بروز حادثه می شود جلوگیری کرد. در ادامه به معرفی برخی از این ابزار می پردازیم. معرفی ابزار ایمنی داربست دریچه یا مدخل دسترسی به نردبان(LADDER / TRAPDOORS):از یک دروازه استیل با بسته به رنگ زرد رنگی  که به صورت بسته  شده است ، برای دسترسی ایمن به سکوی کاری و دسترسی به نردبان اس...
بیشتر

دستورالعمل های ایمنی داربست

داربست فلزی پارس الوند
دستورالعمل های ایمنی داربستدستورالعمل های ایمنی داربست دارای نکت مهمی پیرامون نصب و کار روی آن می باشد. ایجاد داربست های فلزی بمنظور دستیابی افراد به یکمحیط ایمن جهت انجام کار صورت می گیرد که تأمین کننده نیازهای روحی روانی افراد در ارتفاعات و پرتگاههای خطرناک بوده است.بنابراین رعایت قوانین ایمنی در این حرفه به مراتب شدید تر از سایر حرفه ها بایستی صورت گیرد.کلیه افرادی که مسئولیت اجرای داربست های فلزی را بعهده دارند بایستی بیش از همه اقشار با ایمنی و قوانین آن آشنا  شوند.در نتیجه تخصص...
بیشتر