انواع داربست

قیمت روز لوله داربست
انواع داربستدر اینجا می خواهیم انواع داربست ها را از نظر نصب مورد بررسی قرار دهیم. انواع داربست ها را می توان به صورت های زیر نصب کرد:داربست های معلق                            Suspended Scaffoldsداربست های حمایت شده                   Supported Scaffoldsداربست های مخصوص یا دیگر              Specialty and Other Scaffoldsداربست های معلق Suspended scaffold√ قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را برای کار آماده نمایید.√ حتما...
بیشتر

دستورالعمل های ایمنی داربست

داربست فلزی پارس الوند
دستورالعمل های ایمنی داربستدستورالعمل های ایمنی داربست دارای نکت مهمی پیرامون نصب و کار روی آن می باشد. ایجاد داربست های فلزی بمنظور دستیابی افراد به یکمحیط ایمن جهت انجام کار صورت می گیرد که تأمین کننده نیازهای روحی روانی افراد در ارتفاعات و پرتگاههای خطرناک بوده است.بنابراین رعایت قوانین ایمنی در این حرفه به مراتب شدید تر از سایر حرفه ها بایستی صورت گیرد.کلیه افرادی که مسئولیت اجرای داربست های فلزی را بعهده دارند بایستی بیش از همه اقشار با ایمنی و قوانین آن آشنا  شوند.در نتیجه تخصص...
بیشتر

داربست زیر بتن

داربست تهران
داربست زیر بتن یکی دیگر از کاربردهای داربست فلزی ، استفاده از داربست به جای شمع زیر بتن یا به اصطلاح داربست زیر بتن می باشد.معمولا داربست زیر بتن در جاهایی استفاده میشود که امکان استفاده از شمع وجود ندارد.به طور مثال ارتفاع سقف از ۳ متر بیشتر باشد و یا کنسول سقف و یا اینکه سقف دارای ضخامت زیاد بوده و شمع جواب گوی بار وارده نباشد.وزن مخصوص بتن به طور تقریبی حدود ۲٫۴ تن در متر مکعب می باشد .در اسکلت ساختمانی که به طور مثال پوتری با طول ۲ متر و ارتفاع و عرض نیم متر داشته باشیم وزن این پوتر د...
بیشتر