قیمت اتحادیه داربست در سال۱۳۹۸

قیمت اتحادیه داربست
قیمت اتحادیه داربست سال ۱۳۹۸اتحادیه آهنکاران ساختماندرب و پنجره ساز فلزی و جوشکاری تهرانموضوع: نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال۱۳۹۸۱-اجاره یکماه داربست های زیر از یکصد مترمربع و یا کمتر از یکماه مقطوع۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال است.۲-اجاره یکماه داربست های زیر ۲۰۰ مترمربع و با کمتر از یکماه مقطوع ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع بر اساس هر مترمربع ۳۵،۰۰۰ ریال میباشد.۳-اجاره یکماه کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب ۲۵،۰۰۰ریال میباشد.۴-اجاره یکماه...
بیشتر

قیمت اجاره داربست

قیمت اجاره داربستتعرفه داربست فلزیقیمت اجاره داربست در داربست تهران در جدولی به شرح ذیل می باشد. جهت اطلاع از دیگر خدمات داربست تهران و دریافت مشاورهجهت اجاره و نصب داربست به سایت های دیگر داربست تهران مراجعه کنید.جدول قیمت اجاره داربست تهرانردیف شرح مبلغ به ریال۱ اجاره داربست فلزی ۱ الی ۱۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید۲ اجاره داربست از ۱۰۱ متر الی ۱۵۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید۳ اجاره...
بیشتر