قیمت اتحادیه داربست در سال۱۳۹۸

قیمت اتحادیه داربست
قیمت اتحادیه داربست سال ۱۳۹۸اتحادیه آهنکاران ساختماندرب و پنجره ساز فلزی و جوشکاری تهرانموضوع: نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال۱۳۹۸۱-اجاره یکماه داربست های زیر از یکصد مترمربع و یا کمتر از یکماه مقطوع۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال است.۲-اجاره یکماه داربست های زیر ۲۰۰ مترمربع و با کمتر از یکماه مقطوع ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع بر اساس هر مترمربع ۳۵،۰۰۰ ریال میباشد.۳-اجاره یکماه کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب ۲۵،۰۰۰ریال میباشد.۴-اجاره یکماه...
بیشتر

قیمت اجاره داربست

قیمت اجاره داربست تعرفه داربست فلزی قیمت اجاره داربست در داربست تهران در جدولی به شرح ذیل می باشد. جهت اطلاع از دیگر خدمات داربست تهران و دریافت مشاورهجهت اجاره و نصب داربست به سایت های دیگر داربست تهران مراجعه کنید.جدول قیمت اجاره داربست تهرانردیف شرح مبلغ به ریال۱ اجاره داربست فلزی ۱ الی ۱۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید۲ اجاره داربست از ۱۰۱ متر الی ۱۵۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تم...
بیشتر